Programos

ĮSTAIGOS NUOSTATUOSE ĮTEISINTOS ŠVIETIMO PROGRAMOS:

Ankstyvojo ugdymo programa
Pagal šią programą dirba dvi lopšelio-darželio grupės. Šia programa siekiama garantuoti gyvenimo ir ugdymo kokybę vaikui nuo gimimo iki trejų metų. Tai rekomendacijos apie vaiko raidą, apie palankesnių sąlygų sudarymą vaiko augimui ir gebėjimams skleistis, išvengiant elgesio ir kitų problemų.

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystė“
Nuo 2007 metų įstaiga dirba pagal įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystė“.
Šios programos pagrindiniai uždaviniai – puoselėti tautinį identitetą, diegti dvasines vertybes, skatinti domėjimąsi supančia aplinka, ugdyti asmenybę, pasirengusią padėti kitam.
Pagal šią programą ugdomos penkios vaikų kompetencijos: socialinė-emocinė, pažinimo, kalbos ir bendravimo, meninė raiška, aktyvi veikla.

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa
Ja vadovaujasi priešmokyklinio amžiaus grupių pedagogės. Ši programa skirta 5-7 metų vaikams. Jos tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią gyvenimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Tarptautinė programa "Zipio draugai"
Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje vykdoma nuo 2000 metų ikimokyklinių įstaigų, darželių-mokyklų ir bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse.
Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ tikslas –  emocinės vaikų savijautos gerinimas, padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Šią programą parengė organizacija „Befrienders International“, o dabar vykdo tarptautinė organizacija „Partnership for Children“. Lietuvoje programą įgyvendina Viešoji įstaiga „Vaiko labui“, bendradarbiaudama su ŠMM, Jaunimo psichologinės paramos centru, Švietimo plėtotės centru.
Nuo 2010 metų  pedagogė Rima Ručinskienė papildomai dirba pagal tarptautinę ugdymo programą, kuri skirta 5-7 metų vaikams.

"Pienas vaikams" ir "Vaisių vartojimo skatinimo" programos
Nuo 2011/2012 m. m. darželyje pradėtos vykdyti programos "Pienas vaikams" ir "Vaisių vartojimo skatinimas".
Šių programų tikslas - mitybos kokybės gerinimas,  pieno produktų, vaisių vartojimo skatinimas, sveikos mitybos įgūdžių ugdymas. Programos metu šalia kasdieninio meniu vaikams papildomai tiekiami pieno produktai: kefyras, jogurtas, varškė, sūris ir vaisiai.

NEFORMALIOJO UGDYMO UŽSIĖMIMAIMuzikinis ugdymas
Tikslas. Atskleisti individualius muzikinius vaikų gebėjimus, sužadinti jų emocijas, kūrybiškumą. Parengti gabius vaikus tolimesniam ugdymui specialiose muzikos įstaigose.
Vadovė - neformaliojo ugdymo mokytoja Armida Baltutytė-Bražienė
Darbo laikas:
pirmadieniais nuo 8.30 val. iki 12.30 val.
antradieniais nuo 8.30 val. iki 12.30 val.
trečiadieniais nuo 8.30 val. iki 12.30 val.
penktadieniais nuo 8.30 val. iki 12.30 val.

Judesio korekcijos užsiėmimai, kūno kultūra, spec. pedagogika
Tikslas. Ugdyti vaiko gebėjimą lavinti savo griaučių-raumenų sistemą, atliekant tikslingus bei žaismingus imitacinius pratimus.
Judesio korekcijos mokytoja Inga Šimkutė
Darbo laikas:
pirmadieniais nuo 15.00 val. iki 17.00 val.
antradieniais nuo 8.00 val. iki 10.00 val.
trečiadieniais nuo 15.00 val. iki 17.00 val.
ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
penktadieniais nuo 15.00 val. iki 17.00 val.

Vaidyba
Tikslas.Atsiskleidžiant vaiko asmenybei, lavinti jo meninę kompetenciją, mokyti įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis.
Neformaliojo ugdymo mokytoja Gražina Meiliūnienė
Darbo laikas:
pirmadieniais nuo 8.00 val. iki  10.30 val.
trečiadieniais nuo 15.00 val. iki  17.00 val.
penktadieniais nuo 9.00 val. iki  10.30 val.

Judesio raiška
Tikslas. Formuoti giluminį, pozityvų savęs realizavimo jausmą, plėtojant koordinacijos, meninio judesio, muzikinio suvokimo, kūrybiško bei neverbalinio bendravimo kompetencijas. Skatinti vaikų sceninę saviraišką bendrame kultūros kontekste.

Neformaliojo ugdymo mokytoja 
Darbo laikas:
pirmadieniais nuo 15.00 val. iki 17.00 val.
penktadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val.


Socialinių įgūdžių ugdymas
Tikslas. Padėti vaikui adaptuotis darželyje, ugdyti pozityvaus elgesio, bendravimo, pažinimo įgūdžius, mokyti būti grupės nariu.
Neformaliojo ugdymo mokytoja Rita Gintilienė
Darbo laikas:
pirmadieniais nuo 16.00 val. iki 18.00 val.
antradieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
trečiadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 11.00 val.