Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, pedagoginė specialioji pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.
Veikia vaiko gerovės komisija, kurios tikslas - pagalbos vaikui teikimo gerinimas bei pedagogų kūrybiškumo, atsakingumo skatinimas.

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė:
Inga Šimkutė - spec. pedagogė, kineziterapeutė.

Nariai: Ineta Labanauskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nijolė-Liucija Žilevičienė - logopedė.
Rita Gintilienė - socialinių įgūdžių ugdymo mokytoja.


SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMOSI GALIMYBĖS

Tenkinant specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius, lopšelio-darželio pedagogai siekia:

 • Laiku išsiaiškinti vaikų ugdymo(si) sunkumus, jų priežastis.
 • Numatyti palankiausius ir tinkamiausius ugdymo(si) metodus ir būdus, įgaliojančius tenkinti vaikų specialiuosius poreikius.
 • Talkinti tėvams sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria jų vaikas.
 • Padėti ugdytiniams optimaliausiai (pagal gebėjimus) pasirengti mokyklai.

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, specialioji pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.
Veikia vaiko gerovės komisija, kurios tikslas - pagalbos vaikui teikimo gerinimas bei pedagogų kūrybiškumo, atsakingumo skatinimas. Vaiko gerovės komisija savo darbą organizuoja remdamasi LR ŠMM 2011-07-08 įsakymu Nr. V-1228 specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu ir LR ŠMM 2011-07-13 įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu.

 • Mokslo metų pradžioje išsiaiškina ir aptaria vaikų raidos sutrikimus, jų pasiskirstymą pagal amžiaus tarpsnius, numato korekcinio darbo galimybes.
 • Logopedės teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, lankysiančių tais mokslo metais kalbos ugdymo pratybas, sąrašą.
 • Kineziterapeutės teikimu svarsto ir tvirtina vaikų, turinčių motorikos sutrikimų, sąrašą.
 • Aptaria vaikų, turinčių spec. poreikių, ugdymo(si) pokyčius.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko ugdymo klausimais.
 • Konsultuojasi su PPT specialistais.

Grupės auklėtojos:

 • Stebi ugdytinius, informuoja darželio spec. ugdymo komisiją apie vaikų patiriamus sunkumus.
 • Diferencijuotai taiko įvairius ugdymo metodus ir būdus.
 • Nuolat informuoja tėvus apie vaiko pasiekimus ir patirtas nesėkmes.
 • Dalyvauja spec. ugdymo komisijos veikloje.

Specialusis pedagogas:

 • Specialusis pedagogas sudaro individualias ugdymo ir ugdymosi programas.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus) apie vaikų ugdymosi pažangą.
 • Tiria pažinimo procesų ir motorikos sutrikimus.

Spec. pedagogo darbo laikas:

antradienį nuo 8.00 val. iki 10.00 val.

Logopedas:

 • Savo darbą organizuoja remdamasis LR ŠMM 2011-07-08 V-1228 "Dėl specialiosios pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir 2013-05-08 V-383 pakeitimo. 
 • Logopedas tiria ir įvertina darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį.
 • Teikia rekomendacijas tėvams bei pedagogams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo.
 • Organizuoja kalbos ugdymo pratybas.
 • Per kasdieninę veiklą logopedas geba sukurti palankų mikroklimatą, teikiantį ne tik džiugias teigiamas emocijas, bet ir žadinantį kalbos plėtotę.
 • Kasmet logopedines pratybas lanko 30 ugdytinių. Ugdytiniai į mokyklą išeina taisyklingai tardami visus gimtosios kalbos garsus, nuosekliai reikšdami savo mintis, t.y. pasirengę mokytis.

Logopedo darbo laikas:

pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 13.00 val.
antradienį nuo 8.00 val. iki 13.00 val.
trečiadienį nuo 10.30 val. iki 17.00 val.
ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
penktadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.